Het Nederland Samen Programma voor de verkiezingen in 2024:

 

Pensioenleeftijd verlagen naar 65 jaar, strenge controle asielhereniging, halveren budget ontwikkelingssamenwerking

 

Nederland Samen wil de pensioenleeftijd leeftijd weer  terug naar 65!

Dat geld trekken wij weg bij ontwikkelingssamenwerking. Ook met dat geld willen we meer investeren in krachtig centrum activiteiten om het centrum van de grote steden meer leven in te blazen. Meer ontwikkelen met middenstandorganisaties, dus meer inzetten op goede werkhouding.

Maximaal inzetten op gebruik van bestaande leegstaande panden in korte verhuurcontracten promoten voor kunstenaars en kleine ondernemers.

Nederland Samen wil meer activiteiten Ruimhartig terrassenbeleid in Nederland: terrassen kunnen in weekend open blijven tot horecasluitingstijd: 02.00 uur. Winkels mogen op zondag open kunnen zijn. Verlenen van subsidies voor zzpers met nieuwe producten (na onderzoek)

 

Verkeer en Vervoer.

 

Parkeertarieven verhogen voor de binnensteden. BOA's bevoegdheden uitbreiden.

Campagne fietsen en kinderen ophalen voor inwonersautogebruik demotiveren, deelauto-organisaties subsidieren.

 

Duurzaamheid

 

Zonnepanelen subsidies stimuleren ism Woningorganisaties

Windmolens plaatsen in overleg met inwoners mogelijk. 

 

Werkgelegenheid en Armoede

 

Steunfonds instellen voor o.a. projecten financieren voor starter ondernemers en minima/ armoede gezinnen. Goed lopende bedrijven en of particulieren met voldoende draagkracht mogelijkheid beiden meer bij te dragen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg stimuleren onder werkelozen en bijstand gerechtigden. Meldpunten vrijwilligerswerk positie landelijk verstevigen.

 Uitkeringsgerechtigden meer inzetten in de maatschappij.

 Woningbouw

 

Meer sociale huurwoningen in steden, meer stimuleren renoveren oude panden en leegstand tegengaan. Meer samenwerking met Woningcorporaties. Leefbaarheid verhogen smv beschikbare subsidies.

WOZ waarde dure grote woningen verhogen. Meer bijdrage moet worden geleverd in deze tijden van crisis door gefortuneerden.

 

Subsidiegelden

 

Nederland Samen wil meer inzicht in de besteding en verdeling van het beschikbaar gestelde gelden door de ambtelijke organisaties, subsidies aan grote welzijnsorganisaties moeten wederom worden beoordeeld en deze organisaties wordt moeten doorgelicht ahv bestaand rapport over niet efficiënte uitgaven gelden, vooral waar het gaat om grote subsidie verslinders. Tevens doorlichten organisatie op mogelijk schrappen van lagen in de structuur en aanpassen budget. 

Ook ten aanzien van het minimabeleid dient er meer duidelijkheid te komen over de werkwijze van de gemeenten en de besteding van de beschikbare gelden. 

 

Onderwijs en scholen 

 

Wij willen bouwen aan scholen die de komende 10 jaar ruim van opzet zijn. Door het oprichten van steunfonds kan deze gevuld worden door bedrijven particulieren en de overheid met de jaarlijkse rijksbijdrage zodat we nu en in de toekomst voorbereid zijn voor nieuwbouw en onderhoud. Maatschappelijke stages blijven handhaven en de leeftijd verhogen op middelbare scholen naar 17/18 jaar. Maatschappij oriëntatie stages invoeren.

 

Financiën op orde bij overheid

 

U hebt er recht op om te weten waaraan uw geld door de overheid wordt uitgegeven en waarom. Rechtmatigheid en doelmatigheid. Gelet op de hoge tarieven en kosten van diensten is Nederland Samen tegen lastenverzwaring anders dan een aanpassing aan de inflatie.Wij gaan ervoor om de overheid organisatie slagvaardig te maken en de financiën weer orde te brengen. De  begroting lijkt op het eerste gezicht in orde, maar wie kritisch rekent ziet op termijn een financieel tekort opdoemen. Geen nutteloze onderzoeken laten uitvoeren, het gaat om geld van de belastingbetaler waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Werkelijke kosten van voorzieningen moeten herkenbaar en duidelijk zijn. Harde in plaats van zachte berekeningen. Meer duidelijkheid en overzicht van de uitgaven.

Tevens willen wij de ambtelijke  organisaties reorganiseren en doorlichten op functioneren en meer budgetcontrole invoeren.

 

Groen pro actief programma

 

Stimuleren van eigen initiatief door samenwerking met woningorganisaties als het gaat om verbeteren leefbaarheid en aanzien buurt. Meer buurtactiviteiten zodat de rotzooi wordt aangepakt.

 

Sport

 

Nederland Samen wil samen met sporters en verenigingen en sportraden sport meer betaalbaar maken voor iedereen. Papierwerk moet afnemen voor verenigingen en lokale subsidies voor het draaien met vrijwilligers moet worden verruimd. Het gebruik van deze gelden, moet worden gestimuleerd. Het steunfonds kan extra inzet belonen met een financiële aanmoediging. Sport zal ook lokaal binnen allerlei bedrijven worden gestimuleerd ism sportcentra. Dit kan leefbaarheid en verzuim beleid verbeteren en verscherpen.

 

 

Meewerken voor Nederland ! Wij tasten in eigen buidel.

 

Luisteren naar de mening en wensen van de bevolking is ons belangrijkste aandachtspunt en dat staat bovenaan met stip,

Samen kunnen wij aanvulling geven aan een land waarin wij allen goed en gezond naast elkaar kunnen leven zonder onveilige situaties.Wij doen zo weinig mogelijk mee aan het politieke spelletje. Wij kijken naar oorzaak en gevolg. Iedereen telt mee, ouderen jongeren studenten gezinnen ondernemers en hun werknemers

 

Het is zo logisch dat u kiest voor Nederland Samen

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de politieke partij Nederland Samen bestaat uit 6 buitengewoon opsporingsamtenaren en een multilinguale dame, die allen ervaringsdeskundig zijn. Zij staan midden in het leven, hebben dagelijks een beeld van de situatie in de maatschappij.Zij willen dat er meer gelijke kansen worden gecreeerd in Nederland. 
 

Wordt lid ! 

U maakt 12 euro over op de Rabobank Rekening courantrekening van Nederland Samen NL08RABO0157640043  


 

Over Nederland Samen

Nederland Samen wil harder optreden tegen de criminelen, mensen die niet bijdragen aan onze maatschappij, aanspreken, waarschuwen, isoleren. Het pro-actief optreden op landelijk en lokaal niveau om zo criminele activiteiten te verkleinen. Wij streven ook naar krachtige preventieve controle op gelden en overheidsorganisaties. Wij willen meer ingrijpen bij corruptie. .
Meer investeren meer geld van de mensen die beter gesitueerd zijn. Zij moeten accepteren dat in tijden van crisis er meer draagkracht moet komen van hen dan van de armere bevolking. 

Lees meer >>

Tony Sijm - Voorzitter