Immigratiebeleiden Integratiebeleid

Als het gaat om vreemdelingenbeleid dan willen we meer verifcatie van personen voordat ze tot Nederland worden toegelaten. Dit om latere problemen ivm agressie of fraude te voorkomen.Bij veelvoorkomende problemen met justitie komen personen met verblijfvergunningen in de problemen met hun status om te kunnen blijven in Nederland. Asielzoekers worden ook gescreend naar beroep en gaan vrijwilligerswerk doen met eigen betaalde verzekering zodat zij deelnemen aan maatschappij. Dit ook voor nieuwe medelanders; meer vrijwilligerswerk om integratie sucesvoller te maken. Geweld wordt niet getolereerd ook geen criminele activiteiten. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar deel aan integratie in de wijk of buurt waar men woont en leeft. Meer buurtcentra actief maken met programma’s tot integreren.

Ondernemersvriendelijk Nederlands klimaat

De vitaliteit van een land begint bij ondernemers. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en mogelijkheden voor mensen zich te vestigen. In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse ondernemer veel tegenslagen moeten verwerken. Om Nederland verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijker land voor bedrijven, is het van belang dat startende ondernemingen van bijvoorbeeld afgestudeerden, de mogelijkheid krijgen dynamiek te verzorgen in onze samenleving. Het starten van een onderneming is niet makkelijk en moet door de overheid beter worden gefaciliteerd. Zo wil NeSa projecten stimuleren in MBO/ HBO/ WO om ondernemerschap een grotere rol te geven binnen het onderwijs.

Dmv try it zones, waar voor de startende ondernemers in Nederland met behulp van de overheid interessante vestigingsvoorwaarden worden gecreëerd. Zo wil NeSa inspelen op de economische geografische en demografische ontwikkelingen in Nederland. De kamer van koophandel biedt workshops gratis aan zodat een ieder kansen krijgt.Leegstand moet worden voorkomen, een gezond en gevarieerd winkelbestand is in de steden van groot belang. Tijdelijk gebruik hiervan moet worden gestimuleerd.

Creatieve industrie moet worden toegejuicht, dit voor de levendigheid en economische bloei in ons land.Bedrijven kunnen meer subsidie krijgen als zij meewerken aan duurzaamheid en schone procedures binnen het bedrijf.

Het tekort aan parkeerplaatsen in de centra van steden is nog steeds niet opgelost, er is slechte dienstverlening voor ondernemers, noodzakelijke revitalisering van bedrijfsterreinen, Daarbovenop kwam nog eens een economische recessie. Het is de hoogste tijd voor een ondernemingsvriendelijk klimaat in Nederland!
Nederland Samen doet het anders.

Groen gebieden

De laatste jaren zijn vele groene gebieden verdwenen, plaats maken voor bebouwde gebieden. Nederland Samen maakt zich ernstige zorgen over het verdwijnen van het groen en daarmee de leefruimte voor dieren en de zuiverende werking van planten en bomen. Wij staan voor een land met een groene culturele uistraling. Het groen wat er nog is vandaag moeten wij beschermen.. Duurzaamheid dient bij de economische ontwikkeling voorop te staan. Aandacht voor zon en windenergie en ook biomassa centrales. Groene daken promoten.

Meer regulering woon/ werkverkeer. Meer gratis toegankelijk activiteiten in de open groene lucht. Theater en film vertoning in de zomer geeft gelegenheid tot kennis maken met cultuur en natuur.

Een toegankelijker Nederland

Nederland is nog ver weg van een totaal toegankelijk land voor mensen met een functiebeperking. Er is vaak geen aandacht voor obstakels en onveilige situaties op straat. Een ritje per rolstoel van A naar B is geen pretje. Verder zijn er nog steeds te weinig toegankelijke sport- en activiteitenvoorzieningen in Nederland. Voor mensen met een lichamelijke beperking kan het gebrek aan voldoende voorzieningen om te bewegen leiden tot achteruitgang van spieren en botten.

In de communicatie met de gemeentes als het gaat om aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen van woningen in het kader van de WMO worden bureaucratische drempels opgeworpen. Kortom, NEDERLAND SAMEN wil dat Nederland de komende vier jaar weer een land wordt waar iedereen probleemloos in kan leven en bewegen, met oog voor de situatie waarin mensen zich bevinden en met zorg voor een zelfstandig en menswaardig bestaan.Verzekeringen en farmaceutische bedrijven worden getoetst op draagbaarheid van de kosten en innen van winst.
Nederland Samen doet het anders:

Stop geld verslindende projecten

De bouw en de herinrichting van wijken hebben met elkaar gemeen dat ze kostbaar zijn Het Projecten zijn niet geworden wat ze moesten zijn en ze zijn qua kosten finaal uit de hand gelopen. Niet alleen kost dit de burger veel geld, maar er zijn ook vele uren van het ambtelijk apparaat met deze projecten gemoeid. Nederland Samen wil de komende periode de prioriteiten leggen bij projecten die al veel te lang wachten op realisatie. Dus geen nieuwe, geldverslindende en ambtelijke urenvretende projecten meer! Ook zien wij de noodzaak in om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te herzien samengaand met strengere budgetcontroles
Tevens willen wij de hypotheekrente aftrek voor inkomens boven 200.000 euro afschaffen.Er worden onderzoeken gedaan naar prijsafspraken tussen bedrijven met monopolie positiies.
Nederland Samen doet het anders.

Verkeer en vervoer

Collectief vervoer moet worden gestimuleerd. Meer rekening rijden in de grote steden om daar de groene zones te beschermen. Wij willen meer subsidies voor autodeelorganisaties zodat mensen auto’s delen en minder vervuilen. Bushaltes klantvriendelijk met verlichting en voldoende stallingmogelijkheden. Knelpunten moeten zo snel mogelijk worden aangepakt in het verkeer. Gratis stadsbussen in Nederland maakt autorijden overbodig in steden. NeSa kiest voor doorstroming en collectieve aanpak van het file probleem. Bewustzijn creëren zodat meer mensen samen gaan rijden met of zonder subsidie. Opstoppingen zijn onveilig en slecht voor het milieu. Genoeg ondergrondse parkeervoorzieningen moeten ook helpen tegen de parkeerproblemen. In steden kunnen de bewoners bijdragen aan een verkeersplan voor hun wijk.

Inspraak; ambtenarij sneller optreden

Te vaak wordt er traag gereageerd op vragen van inwoners, worden er fouten gemaakt of raken documenten zoek. Te vaak worden inwoners van het kastje naar de muur gestuurd omdat er simpelweg niet wordt aangegeven op welke wijze een aanvraag moet worden behandeld of wel goedgekeurd zal worden. Dat moet anders, een ambtenaar hoort niet alleen goed – of af te keuren. Als het aan NEDERLAND SAMEN ligt gaat een ambtenaar in een vroeg stadium adviseren, zodat er een betere serviceverlening wordt gegarandeerd aan u! Een ingezonden brief moet worden behandeld met een ontvangstbevestiging op tijd en met een gemotiveerd antwoord worden afgehandeld. Bij ziekte van een ambtenaar moet opgevangen worden door het ambtelijke apparaat zodat de burger niet de dupe is.
De kiezer moet meer dan alleen maar een stem krijgen tijdens verkiezingen. Naast stemmen op een persoon van een partij wordt het mogelijk dat ook gestemd wordt voor een coalitie combinatie.
Nederland Samen doet het anders.

Financiën op orde bij overheid

U heeft er recht op om te weten waaraan uw geld wordt uitgegeven en waarom. Rechtmatigheid en doelmatigheid. Gelet op de hoge tarieven en kosten van overheidsdiensten is Nederland Samen tegen lastenverzwaring anders dan een aanpassing aan de inflatie. NeSa gaat ervoor om de overheid organisatie slagvaardig te maken en de financiën weer orde te brengen. De begroting lijkt op het eerste gezicht in orde, maar wie kritisch rekent ziet op termijn een financieel tekort opdoemen. Geen nutteloze onderzoeken laten uitvoeren, het gaat om geld van de belastingbetaler waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Werkelijke kosten van voorzieningen moeten herkenbaar en duidelijk zijn. Harde in plaats van zachte berekeningen. Meer duidelijkheid en overzicht.
Nederland Samen doet het anders. Tevens willen wij de staatsbedrijven reorganiseren en doorlichten op functioneren en budgetcontrole invoeren.

Jeugd en Jongeren

NeSa vind dat een goed jeuïg en jongerenbeleid alleen kan worden opgezet als jongeren actief worden betrokken bij zowel voorbereiding als uitvoering.
Jongeren willen, kunnen en moeten tegenwoordig worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Door vanuit dit oogpunt te communiceren wordt serieus aan oplossingen gewerkt. Wij stellen binnen de steden een gerichte aanpak voor met aandacht voor specifieke samenstelling van de steden. Accommodaties moeten worden aangewezen voor activiteiten voor jeugd en jongeren. Er moet een plek zijn voor jeugd en jongeren waar activiteiten moet kunnen worden aangeboden.
Landelijk willen wij een pinpas invoeren voor jongeren tot 16 jaar die zo kunnen kennismaken met sport, theater, dans, muziek en andere recreatieve activiteiten.

Ruime scholen en onderwijs

De school dient een vertrouwde en veilige plek te zijn waar een kind zich zelf kan ontplooien en kan leren samenwerken en leven. Het klinkt logisch om te denken dat schoolgebouwen in Nederland ruim, veilig en modern zijn. Onze kinderen brengen dan ook acht jaar van hun leven door in klaslokalen in onze gemeente. Helaas gaat de discussie de laatste jaren vooral over beperking van de ruimte voor schoolgebouwen, want er is ruimte nodig voor het bouwen van huizen op hetzelfde terrein om de kosten te kunnen compenseren. Een verkeerd uitgangspunt, vindt NEDERLAND SAMEN.

Schoolgebouwen behoren tot de basisvoorzieningen in onze gemeente. De gemeente krijgt jaarlijks van het Rijk daarvoor een financiële bijdrage die slechts ten dele wordt ingezet voor het onderhoud van de scholen. Er is nooit geld gereserveerd voor de nieuwbouw die nu moet plaatsvinden. Tijd dus om dat te veranderen.

NEDERLAND SAMEN stelt vast dat we onze kinderen niet kunnen veroordelen tot te kleine schoolgebouwen en schoolpleinen zonder enig groene omgeving. Dus wil NEDERLAND SAMEN bouwen aan scholen die de komende 40 jaar ruim van opzet zijn. Door het oprichten van een schoolhuisvestingsfonds gevuld met de jaarlijkse rijksbijdrage kunnen we nu en in de toekomst voorbereid zijn voor nieuwbouw en onderhoud.

Nesa vind dat ook in economisch mindere tijden geïnvesteerd moet worden in onderwijs. Prestatiebeurzen moeten mogelijk zijn om misbruik tegen te gaan.

Menselijker WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) omvat een groot aantal maatregelen, dat de laatste jaren steeds meer zijn overgedragen aan de lagere overheden: de provincie en de gemeenten. De uitvoering van de wet ligt in Nederland bij de afdelingen Welzijn en Financiën. NEDERLAND SAMEN wil meer inzicht in de besteding en verdeling van het beschikbaar gestelde gelden, vooral waar het gaat om de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Mensen die hier gebruik van maken zijn vaak zonder nadere toelichting afhankelijk van een ambtelijke beslissing.
Ook ten aanzien van het minimabeleid dient er meer duidelijkheid te komen over de werkwijze van de gemeente en de besteding van de beschikbare gelden. Met de instelling van de ‘Wegwijzer’ als centraal laagdrempelig loket zijn we op de goede weg, maar er kan nog veel verbeterd worden.

Sport maakt het levend en bied houvast aan jeugd

Wij dragen sport een warm hart toe en wij willen organisatorisch en financieel meer investeren in sport. De overheid moet topsport stimuleren en het mogelijk maken dat er topsport mogelijk is in Nederland. Het bedrijfsleven kan daarin ook een rol spelen. NeSa wil inzetten op een jaarlijkse sportdag waarop iedereen actief meedoet. Sport moet meer toegankelijk worden in de steden. Ook op scholen moet meer aandacht worden geschonken aan sport. Dit betekent wel voldoende vakleerkrachten, daar willen we over meedenken. Voorzieningen moeten gerealiseerd kunnen worden voor nieuwe sportvormen zoals skaters. Meer openlucht zwemmen promoten dus zorgen voor meer natuurlijk zwemwater. Meer investeren in sportveldjes en doelpleinen.

NeSa wil samen met sporters en verenigingen en sportraden sport meer betaalbaar maken voor iedereen. Papierwerk moet afnemen voor verenigingen en subsidie voor bevordering van deskundigheid van vrijwilligers moet worden verruimd. Het gebruik van deze gelden moet worden gestimuleerd. Een stimuleringsfonds kan extra inzet belonen met een financiële aanmoediging. Sport zal ook binnen bedrijven worden gestimuleerd dmv subsidies. Dit kan antiverzuim beleid verbeteren en verscherpen.

Dierenwelzijn

Wij zijn tegen zwerfdieren en tegen mishandeling van dieren. Bescherming van leefgebieden van bedreigde diersoorten en het controleren van verwilderde dieren.

Gespecialiseerde organisaties zoals dierenambulance en dierenasiel moeten worden ondersteund met genoeg subsidies. De dierenbescherming kan hierin een belangrijke rol spelen.

Woningbouw

Met de woningcorporaties moet worden afgesproken dat tot een landelijk woonplan wordt gekomen waarin doorstroming en sociale woningbouw voorop staat. Starters krijgen makkelijker subsidies. Sneller opknappen van verouderde buurten en wijken in steden. Wie een leegstand pand of verkrot pand koopt en renoveert betaalt minder belasting en krijgt subsidies.Wonen moet voor minder draagkrachtigen meer mogelijk worden. Wij zijn voor CPO ( collectief particulier opdrachtgeverschap. Hierbij kunnen toekomstige bewoners zelf de rol van de projectontwikkelaar op zich nemen.

NEE tegen asfalt NEE tegen fijnstof

Meer snelwegen aanleggen of verbreden dwars door Nederland……….. Nederland meer in tweeën gespleten, jaren in de overlast door de aanleg en daarna met zijn allen uitlaatgassen inademen. Wij zetten alles op alles om te voorkomen dat dit gaat gebeuren. Wij blijven strijden voor minder drukke wegen door Nederland, zoals als genoemd rekening rijden in de grote steden. Ook al zien of ruiken we ze niet altijd de fijnstofconcentratie is er wel!
Nederland Samen doet het anders

Zorg


Ouderen maken onvoldoende gebruik van de beschikbare financiële regelingen die er zijn in Nederland. Wij willen het thema gezondheidszorg, beweging een hoge prioriteit geven. Meer geld aan kwaliteit in de zorg, meer mensen mogelijk maken te werken in de zorg tegen een goed salaris. Meer aandacht voor mantelzorgers. De thuiszorg moet worden uitgebreid om deze groep mensen te ontlasten.
Senioren moeten het mogelijk worden gemaakt om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te functioneren in de maatschappij.. Om zo zelfverwaarlozing tegen te gaan wat steeds meer voorkomt.
Overal in Nederland moeten vitaliteitcentra worden gecreëerd waar activiteiten voor ouderen steun bieden en waar verpleegkundigen en ouderenadviseur aanwezig zijn.

Veilig Nederland

Nederland is een relatief veilig landje maar een veilig land is niet alleen hardere straffen stellen. Ook de oorzaken moeten worden aangepakt. NeSa wil de aanpak van individuele lastpakken gaan inzetten en tevens meeloopgedrag bij jongeren voorkomen. Ouders moeten medeverantwoordelijk worden gesteld en ook mogelijk worden gestraft door financiële maatregelen.
Het werk van wijkagenten moet worden gestimuleerd om de sociale binding te waarborgen.
Nederland krijgt steeds vaker te maken met kleine en grote criminaliteit. Van vandalisme tot overvallen, het zijn voorvallen die de persoonlijke levenssfeer beïnvloeden of zelfs levens ingrijpend kunnen veranderen. De verkeersveiligheid laat ook nog steeds te wensen over, vooral als het gaat om auto’s / scooters die doorrijden bij de oversteekplaatsen en bij in en uitgangen van stedelijke wijken. Nederland Samen zal alles op alles te zetten om de stijging van criminaliteit te keren en stevige maatregelen te nemen om ook het verkeer veiliger te maken.
Meer opsporingsambtenaren met bevoegdheden in uniform en in burger. Hogere boetes bij terugkomende overtredingen. De vrijheden in de gevangenis willen wij laten afnemen. Taakstraffen grotendeels afschaffen, hogere geldboetes opeggen en de straffen voor veelplegers verhogen of zelfs verdubbelen.
Toch blijven er situaties die onveiliger zijn dan gewenst dus meer controle op straat is wenselijk. De horeca in steden moet samen met de politie werken aan oplossingen. De alcoholgrens moet naar 18 jaar! Ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen en als zij hen niet in het gareel houden lopen zij risico geconfronteerd te worden met maatregelen op financieel gebied of uitzetting in de buurt.
Misdrijven tegen mensen met een publieke functie (brandweer/ ambulance/ nov personeel) wordt zwaarder gestraft. Mogelijk legalisatie en regulering soft drugs dmv pasjes systeem bezoekers. In OV wordt meer camera toezicht geïmplementeerd.
Bij 1e aanraking met justitie (categorie nog te bepalen) wordt DNA vastgelegd.
Opschonen en aanpassen van openbare ruimtes en betere verlichting en vuilnisbakken. Camera registraties verbeteren.
Bij probleemgebieden wordt niet geschroomd om schoonmaakacties te organiseren terinstalleren van rust en orde ( commando’s inzetten) Bepaalde kledingdracht wordt niet meer in winkels en andere publieke ruimten getolereerd ( pet/ capuchon combinatie waarbij gezicht niet zichtbaar is.
Nederland Samen doet het anders.

Met hart voor het land!

NeSa wil de kloof tussen burger en politiek verkleinen door meer samen te doen met de burger. Meer inspraak indien gewenst. Luisteren naar de mening en wensen van de bevolking is ons belangrijkste aandachtspunt en dat staat bovenaan met stip.
Samen kunnen wij aanvulling geven aan een land waarin wij allen goed en gezond naast elkaar kunnen leven zonder onveilige situaties..Wij doen zo weinig mogelijk mee aan het politieke spelletje. Wij kijken naar oorzaak en gevolg. Iedereen telt mee, ouderen jongeren studenten gezinnen ondernemers en hun werknemers

Het is zo logisch dat u kiest voor Nederland Samen